Θετικά μηνύματα από τις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων τον Ιούνιο

Politiria egrafa

Θετικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα μηνύματα από τις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν παγκυπρίως τον μήνα Ιούνιο του 2020.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Κτηματολόγιο Κύπρου, κατατέθηκαν Παγκύπρια 646 πωλητήρια έγγραφα τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με 714 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Παρ’ όλα αυτά όμως αν υπολογιστεί ότι τα 646 πωλητήρια κατατέθηκαν εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και ότι μόνο το 30.5% προέρχεται από ξένους αγοραστές (μέσος όρος των τελευταίων χρόνων 45%) λόγω των μέτρων που υπάρχουν ελέω της πανδημίας του Covid-19, μόνο ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που μπορούν να εξαχθούν. Περαιτέρω, όμως, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι προσέγγισης νέων επενδυτών γιατί όπως είναι εμφανές από το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο τομέας των ακινήτων σημείωσε σημαντική μείωση της τάξεως του 41.2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Γράφημα 1. Παγκύπρια κατατεθειμένα πωλητήρια έγγραφα από το 2006 – σήμερα

ScreenHunter 3114 Jul. 09 10.42

Στοιχεία καταθέσεων πωλητήριων εγγράφων ανά επαρχία:

Λευκωσία

Στην πόλη της Λευκωσίας, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 22.8% στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με τον περσινό. Περαιτέρω, όμως, συγκρίνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο περσινό, παρατηρείται μείωση της τάξεως του 18.1%. Τέλος, σημαντική μείωση παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων από αλλοδαπούς, όπου η μείωση έφτασε στο 48.1%.

Λεμεσός

Η Λεμεσός παρουσίασε μείωση στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων της τάξεως του 7.8% συγκρίνοντας τον μήνα Ιούνιο του 2020 με τον αντίστοιχο του 2019. Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κατατεθειμένα πωλητήρια έγγραφα σημείωσαν μείωση που έφτασε το 53%. Τέλος, μείωση παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 και στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων από αλλοδαπούς, όπου η μείωση έφτασε στο 47.4%.

Λάρνακα

Η πόλη της Λάρνακας, παρουσίασε αύξηση 6.9% στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με τον περσινό. Περαιτέρω, συγκρίνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο περσινό, παρατηρήθηκε μείωση που έφτασε το 27.1%. Μείωση παρατηρήθηκε και στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων από αλλοδαπούς το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, όπου έφτασε στο 34.8%.

Πάφος

Η Πάφος παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων όπου η μείωση έφτασε στο 50.7%, συγκρίνοντας τον μήνα Ιούνιο του 2020 με τον αντίστοιχο του 2019. Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κατατεθειμένα πωλητήρια έγγραφα σημείωσαν μείωση που έφτασε το 49.6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πρώτο εξάμηνο. Τέλος, μείωση παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων από αλλοδαπούς, όπου η μείωση έφτασε στο 47.4%.

Αμμόχωστος

Οι καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων που έγιναν στην ελεύθερη Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 2020, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, η οποία έφτασε το 30.2%. Επιπλέον, συγκρίνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο περσινό, παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 37.6%. Μείωση παρατηρήθηκε και στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων από αλλοδαπούς το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, όπου έφτασε στο 26%.

Ποσοστό αυξομείωσης κατατεθειμένων πωλητήριων εγγράφων

ScreenHunter 3115 Jul. 09 10.43

Εν κατακλείδι, οι καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων για τον μήνα Ιούνιο στις 3 από τις 5 πόλεις της ελεύθερης Κύπρου παρουσίασαν θετικό πρόσημο. Αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της όλης εικόνας με το άνοιγμα των αεροδρομίων από περισσότερες χώρες και ειδικότερα από χώρες από τις οποίες παραδοσιακά προσελκύαμε αγοραστές.

Περαιτέρω όμως, η σημαντική μείωση στις καταθέσεις πωλητήριων εγγράφων, που παρουσιάστηκε το 2020 πρέπει να σημάνουν άμεσα καμπανάκι κινδύνου. Τέλος, τα μέτρα που αναγγέλθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε σχέση με την ανάκαμψη της οικονομίας καθώς επίσης και τα καλά δεδομένα σε σχέση με την πανδημία του Covid-19, αναμένεται να βοηθήσουν την Κυπριακή αγορά ακινήτων.

Ανάλυση: Χαράλαμπος Σταδιώτης
Πολιτικός Μηχανικός – Εκτιμητής Ακινήτων

Positive messages from contract of sales deposits in June

Positive messages can be extracted by the deposits of contracts of sales filed in Cyprus in the month of June 2020.

According to the statistics presented by the Cyprus Land Registry, 646 contracts of sales were filed in June 2020 compared to 714 in the corresponding month of 2019.

However, if it is estimated that the 646 contracts of sales were filed in the middle of economic uncertainty and that only 30.5% comes from foreign buyers (average of 45%), because of the measures that exist due to the Covid-19 pandemic, however only encouraging are the messages that can be exported.

Further, however, ways of reaching new investors should be found because, as is evident from the first half of 2020, the real estate sector saw a significant decrease of 41.2% compared to the first half of 2019.

Figure 1. Cyprus filed sales documents from 2006 – today

ScreenHunter 3114 Jul. 09 10.42

Sales document

Positive messages from sales documents deposits in June

Positive messages can be extracted by the deposits of contracts of sales filed in Cyprus in the month of June 2020.

According to the statistics presented by the Cyprus Land Registry, 646 contracts of sales were filed in June 2020 compared to 714 in the corresponding month of 2019.

However, if it is estimated that the 646 contracts of sales were filed in the middle of economic uncertainty and that only 30.5% comes from foreign buyers (average of 45%), because of the measures that exist due to the Covid-19 pandemic, however only encouraging are the messages that can be exported.

Further, however, ways of reaching new investors should be found because, as is evident from the first half of 2020, the real estate sector saw a significant decrease of 41.2% compared to the first half of 2019.

Figure 1. Cyprus filed sales documents from 2006 – today

ScreenHunter 3115 Jul. 09 10.43

Sales document deposit data by province:

Nicosia

In the city of Nicosia, there was a 22.8% increase in contracts of sales deposits in June 2020 compared to last year. However, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there is a decrease of 18.1%. Finally, there was a significant decrease in the first half of 2020 compared to last year in contracts of sales deposits by foreigners, whereas the decrease reached 48.1%.

Limassol

Limassol showed a decrease in contracts of sales deposits of 7.8% compared the month of June 2020 with that of 2019. Also, in the first half of 2020 the deposited sales documents decreased by 53%. Finally, there was a decrease in the first half of 2020 in deposits of contracts of sales by foreigners, where the decrease reached 47.4%.

Larnaca

The city of Larnaca showed a 6.9% increase in contracts of sales deposits in June 2020 compared to last year. Furthermore, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there was a decrease of 27.1%. There was also a decrease in deposits of contracts of sales from foreigners in the first half of 2020 compared to the same period last year, when it reached 34.8%.

Paphos

Paphos experienced the largest decrease in contracts of sales deposits where the decrease reached 50.7%, comparing the month of June 2020 with that of 2019. Also, in the first half of 2020 the deposited contracts of sales documents decreased by 49.6% compared to the corresponding first half last year. Finally, there was a decrease in the first half of 2020 and in deposits of contracts of sales by foreigners, where the decrease reached 47.4%.

Famagusta

Deposits of contracts of sales made in the free Famagusta in June 2020 showed an increase compared to June 2019, which reached 30.2%. In addition, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there was a decrease of 37.6%. There was also a decrease in deposits of contracts of sales from foreigners in the first half of 2020 compared to the same period last year, when it reached 26%.

Percentage of change in deposited sales documents

In conclusion, the deposits of contracts of sales for the month of June in 3 of the 5 cities of Cyprus showed a positive sign. A further improvement is expected with the opening of airports from more countries and in particular from countries from which we have traditionally attracted buyers.

Furthermore, the significant decrease in contracts of sales deposits, introduced in 2020, should immediately signal a bell of danger. Finally, the measures announced by the Cypriot Government in relation to the recovery of the economy as well as the good data in relation to the Covid-19 pandemic, are expected to help the Cypriot real estate market.

Analysis:

 Charalambos Stadiotis

Civil Engineer – Property Valuer

by province:

Nicosia

In the city of Nicosia, there was a 22.8% increase in contracts of sales deposits in June 2020 compared to last year. However, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there is a decrease of 18.1%. Finally, there was a significant decrease in the first half of 2020 compared to last year in contracts of sales deposits by foreigners, whereas the decrease reached 48.1%.

Limassol

Limassol showed a decrease in contracts of sales deposits of 7.8% compared the month of June 2020 with that of 2019. Also, in the first half of 2020 the deposited sales documents decreased by 53%. Finally, there was a decrease in the first half of 2020 in deposits of contracts of sales by foreigners, where the decrease reached 47.4%.

Larnaca

The city of Larnaca showed a 6.9% increase in contracts of sales deposits in June 2020 compared to last year. Furthermore, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there was a decrease of 27.1%. There was also a decrease in deposits of contracts of sales from foreigners in the first half of 2020 compared to the same period last year, when it reached 34.8%.

Paphos

Paphos experienced the largest decrease in contracts of sales deposits where the decrease reached 50.7%, comparing the month of June 2020 with that of 2019. Also, in the first half of 2020 the deposited contracts of sales documents decreased by 49.6% compared to the corresponding first half last year. Finally, there was a decrease in the first half of 2020 and in deposits of contracts of sales by foreigners, where the decrease reached 47.4%.

Famagusta

Deposits of contracts of sales made in the free Famagusta in June 2020 showed an increase compared to June 2019, which reached 30.2%. In addition, comparing the first half of 2020 with the same period last year, there was a decrease of 37.6%. There was also a decrease in deposits of contracts of sales from foreigners in the first half of 2020 compared to the same period last year, when it reached 26%.

Percentage of change in deposited sales documents

In conclusion, the deposits of contracts of sales for the month of June in 3 of the 5 cities of Cyprus showed a positive sign. A further improvement is expected with the opening of airports from more countries and in particular from countries from which we have traditionally attracted buyers.

Furthermore, the significant decrease in contracts of sales deposits, introduced in 2020, should immediately signal a bell of danger. Finally, the measures announced by the Cypriot Government in relation to the recovery of the economy as well as the good data in relation to the Covid-19 pandemic, are expected to help the Cypriot real estate market.

Analysis:

 Charalambos Stadiotis

Civil Engineer – Property Valuer

Compare listings

Compare